Contact Us
Members of Editorial Department
 
 
Director: Li Jinhua (PhD, Professor)
 
Deputy Director: Peng Zhan
 
Editor: Chen Xingxing, Wang Xifeng, Guo Bowen
 
Add: Room 1409, the Journal of quantitative & Technical Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Jianguomen Street 5, Beijing, China
Zip Code: 100732
Tel: (+8610) 85195717
Fax: (+8610) 65250322
 E-mail: bjb-iqte@cass.org.cn; bjbiqte@126.com